Aviso Legal | Solpores no Lagoeiro - Ciclo de Concertos


Lei dos Servizos da Sociedade da Información (LSSI)

O LAGOEIRO EVENTOS, responsable do sitio web, en diante RESPONSABLE, pon ao dispor dos usuarios o presente documento, co que pretende dar cumprimento ás obrigacións dispostas na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSICE), así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto a cales son as condicións de uso.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación.

O LAGOEIRO EVENTOS resérvase o dereito de modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obrigación de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigacións, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web de O LAGOEIRO EVENTOS.

1. Datos identificativos

Denominación social: O LAGOEIRO EVENTOS, SL

Nombre comercial: O LAGOEIRO EVENTOS

CIF: B70609854

2. Obxecto

A través do Sitio web, ofrecémoslles aos Usuarios a posibilidade de acceder á información sobre os nosos servizos.

3. Privacidade e tratamento de datos

Cando para o acceso a determinados contidos ou servizo sexa necesario facilitar datos de carácter persoal, os Usuarios garantirán a súa veracidade, exactitude, autenticidade e vixencia. A empresa dará aos devanditos datos o tratamento automatizado que corresponda en función da súa natureza ou finalidade, nos termos indicados na sección de Política de Privacidade.

4. Propiedade industrial e intelectual

O Usuario recoñece e acepta que todos os contidos que se mostran no Espazo Web e en especial, deseños, textos, imaxes, logos, iconas, botóns, software, nomes comerciais, marcas, ou calquera outros signos susceptibles de utilización industrial e/ou comercial están suxeitos a dereitos de Propiedade Intelectual e todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos, todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual, sobre os contidos e/ou calquera outros elementos inseridos no páxina, que son propiedade exclusiva da empresa e/ou de terceiros, quen ten o dereito exclusivo de utilizalos no tráfico económico. Por todo iso o Usuario comprométese a non reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición ou de calquera outra forma comunicar publicamente, transformar ou modificar tales contidos mantendo indemne á empresa de calquera reclamación que se derive do incumprimento de tales obrigacións. En ningún caso o acceso ao Espazo Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licenza ou cesión total nin parcial dos devanditos dereitos, salvo que se estableza expresamente o contrario. As presentes Condicións Xerais de Uso do Espazo Web non confiren aos Usuarios ningún outro dereito de utilización, alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública do Espazo Web e/ou dos seus Contidos distintos dos aquí expresamente previstos. Calquera outro uso ou explotación de calquera dereitos estará suxeito á previa e expresa autorización especificamente outorgada para ese efecto pola empresa ou o terceiro titular dos dereitos afectados.

Os contidos, textos, fotografías, deseños, logotipos, imaxes, programas de computador, códigos fonte e, en xeral, calquera creación intelectual existente neste Espazo, así como o propio Espazo no seu conxunto, como obra artística multimedia, están protexidos como dereitos de autor pola lexislación en materia de propiedade intelectual. A empresa é titular dos elementos que integran o deseño gráfico do Espazo Web, o menús, botóns de navegación, o código HTML, os textos, imaxes, texturas, gráficos e calquera outro contido do Espazo Web ou, en calquera caso dispón da correspondente autorización para a utilización dos devanditos elementos. O contido disposto no Espazo Web non poderá ser reproducido nin en todo nin en parte, nin transmitido, nin rexistrado por ningún sistema de recuperación de información, en ningunha forma nin en ningún medio, a menos que se conte coa autorización previa, por escrito, da citada Entidade.

Así mesmo queda prohibido suprimir, eludir e/ou manipular o copyright así como os dispositivos técnicos de protección, ou calquera mecanismos de información que puideren conter os contidos. O Usuario deste Espazo Web comprométese a respectar os dereitos enunciados e a evitar calquera actuación que puidese prexudicalos, reservándose en todo caso a empresa o exercicio de cuantos medios ou accións legais correspóndanlle en defensa dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual e industrial.

5. Obrigacións e responsabilidades do usuario do espazo web

O Usuario comprométese a:

  1. Facer un uso adecuado e lícito do Espazo Web así como dos contidos e servizos, de conformidade con: (i) a lexislación aplicable en cada momento; (ii) as Condicións Xerais de Uso do Espazo Web; (iii) a moral e bos costumes xeralmente aceptadas e (iv) a orde pública.
  2. Facilitar información veraz ao cumprimentar cos seus datos de carácter persoal os formularios contidos no Espazo Web e a mantelos actualizados en todo momento de forma que responda, en cada momento, á situación real do Usuario. O Usuario será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice e dos prexuízos que cause á empresa ou a terceiros pola información que facilite.

Non obstante o establecido no apartado anterior o Usuario deberá así mesmo absterse de:

  1. Facer un uso non autorizado ou fraudulento do Espazo Web e/ou dos contidos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos nas presentes Condicións Xerais de Uso, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos servizos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático.
  2. Acceder ou tentar acceder a recursos ou áreas restrinxidas do Espazo Web, sen cumprir as condicións esixidas para o devandito acceso.
  3. Provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos do Espazo Web, dos seus provedores ou de terceiros.
  4. Introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos da empresa, provedores ou de terceiros.
  5. Tentar acceder, utilizar e/ou manipular os datos da empresa, terceiros provedores e outros Usuarios.
  6. Reproducir ou copiar, distribuír, permitir o acceso do público a través de calquera modalidade de comunicación pública, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido.
  7. Suprimir, ocultar ou manipular as notas sobre dereitos de propiedade intelectual ou industrial e demais datos identificativos dos dereitos da empresa ou de terceiros incorporados aos contidos, así como os dispositivos técnicos de protección ou calquera mecanismos de información que poidan inserirse nos contidos.
  8. Obter e tentar obter os contidos empregando para iso medios ou procedementos distintos dos que, segundo os casos, puxéronse á súa disposición a este efecto ou se indicaron expresamente nas páxinas web onde se atopen os contidos ou, en xeral, dos que se empreguen habitualmente na internet por non entrañar un risco de dano ou inutilización do Espazo web e/ou dos contidos.
6. Responsabilidades

Non se garante o acceso continuado, nin a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e informacións contidas na web que poidan verse impedidos, dificultados ou interrompidos por factores ou circunstancias que están fóra do seu control. Non se fai responsable das decisións que puidesen adoptarse como consecuencia do acceso aos contidos ou informacións ofrecidas.

O administrador do espazo web resérvanse o dereito de retirar, total ou parcialmente, calquera contido ou información presente no Espazo Web.

A empresa exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que puidesen deberse á mala utilización dos servizos de libre disposición e uso por parte dos Usuarios de Espazo Web. Así mesmo queda exonerado de calquera responsabilidade polo contido e informacións que poidan ser recibidas como consecuencia dos formularios de recollida de datos, estando os mesmos unicamente para a prestación dos servizos de consultas e dúbidas. Doutra banda, en caso de causar danos e prexuízos por un uso ilícito ou incorrecto dos devanditos servizos, poderá ser o Usuario reclamado polos danos ou prexuízos causados.

Vostede manterá á empresa indemne fronte a calquera danos e prexuízos que se deriven de reclamacións, accións ou demandas de terceiros como consecuencia do seu acceso ou uso do Espazo Web. Así mesmo, vostede obrígase a indemnizar fronte a calquera danos e prexuízos, que se deriven do uso pola súa banda de “robots”, “spiders”, “crawlers” ou ferramentas similares empregadas co fin de solicitar ou extraer datos ou de calquera outra actuación pola súa banda que impoña unha carga irrazonable sobre o funcionamento do Espazo Web.

7. Protección de datos

Para utilizar algúns dos Servizos, o Usuario debe proporcionar previamente certos datos de carácter persoal. A empresa tratará automatizadamente estes datos e aplicará as correspondentes medidas de seguridade, todo iso en cumprimento do RGPD, LOPDGDD e LSSI. O Usuario pode acceder á política seguida no tratamento dos datos persoais, así como o establecemento das finalidades previamente establecidas, nas condicións definidas na Política de Privacidade.

8. Cookies

A empresa resérvase o dereito de utilizar a tecnoloxía “cookie” no Espazo Web, a fin de recoñecelo como Usuario frecuente e personalizar o uso que realice do Espazo Web mediante a preselección do seu idioma, ou contidos máis desexados ou específicos.

As cookies recompilan a dirección IP do usuario sendo Google o responsable do tratamento desta información.

As cookies son ficheiros enviados a un navegador, por medio dun servidor Web, para rexistrar a navegación do Usuario no Espazo Web, cando o Usuario permita a súa recepción. Se vostede deséxao pode configurar o seu navegador para ser avisado en pantalla da recepción de cookies e para impedir a instalación de cookies no seu disco duro. Por favor consulte as instrucións e manuais do seu navegador para ampliar esta información.

Grazas ás cookies, resulta posible que se poida recoñecer o navegador do computador utilizado polo Usuario coa finalidade de facilitar contidos e ofrecer as preferencias de navegación ou publicitarias que o Usuario, aos perfís demográficos dos Usuarios así como para medir as visitas e parámetros do tráfico, controlar o progreso e número de entradas.

9. Declaracións e garantías

En xeral, os contidos e servizos ofrecidos no Espazo Web teñen carácter meramente informativo. Por conseguinte, ao ofrecelos, non se outorga garantía nin declaración algunha en relación cos contidos e servizos ofrecidos no Espazo web, incluíndo, a título enunciativo, garantías de licitud, fiabilidade, utilidade, veracidade, exactitude, ou comerciabilidad, salvo na medida en que por lei non poidan excluírse tales declaracións e garantías.

10. Forza maior

A empresa non será responsable en todo en caso de imposibilidade de prestar servizo, se esta débese a interrupcións prolongadas da subministración eléctrica, liñas de telecomunicacións, conflitos sociais, folgas, rebelión, explosións, inundacións, actos e omisións do Goberno, e en xeral todos os supostos de forza maior ou de caso fortuíto.

11. Resolución de controversias. Lei aplicable a xurisdición

As presentes Condicións Xerais de Uso, así como o uso do Espazo Web, rexeranse pola lexislación española. Para a resolución de calquera controversia as partes someteranse aos Xulgados e Tribunais do domicilio social do Responsable do sitio web.

No caso de que calquera estipulación das presentes Condicións Xerais de Uso resultase inexigible ou nula en virtude da lexislación aplicable ou como consecuencia dunha resolución xudicial ou administrativa, dita inexigibilidad ou nulidade non fará que as presentes Condicións Xerais de Uso resulten inexigibles ou nulas no seu conxunto. Nos devanditos casos, a empresa procederá á modificación ou substitución da devandita estipulación por outra que sexa válida e esixible e que, na medida do posible, consiga o obxectivo e pretensión reflectidos na estipulación orixinal.